ช่วงนี้โรงเรียนของเราอยู่ในช่วงปรับ
ปรุง ทั้งเรื่องระเบียบ วินัย อาคารสถานที่
เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของเขตฯ และ
ปูพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซี่ยนแต่เชื่อ
เถอะว่าถ้าทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยแล้ว
ผลที่ตามมาคือตัวนักเรียนจะมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น....จากใจ ท่านผู้อำนวยการ..


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
   ภาษาไทย
  
คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   ภาษาอังกฤษ
   คอมพิวเตอร์
   สังคมศึกษาฯ
   ศิลปะ
   สุขศึกษา

   
            
   เดลินิวส์
   กรุงเทพธุรกิจ
   กระแสหุ้น
   ข่าวสด
   คม ชัด ลึก
   ฐานเศรษฐกิจ
   ไทยรัฐ
   บ้านเมือง
   ผู้จัดการ
   มติชน  

 

 

     
     
 

"ปัจฉิมนิเทศ"

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ผอ.วันชัย ธนังไพศาล คณะครูและผู้ปกครอง

ได้ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน ที่จบการศึกษา

ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ....อ่านต่อ

 

"เดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ประกอบอาหาร

และการแสดง ของลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่....อ่านต่อ

 

"ชม facebook Live"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดยการนำของท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล

ได้นำครูผู้รับผิดชอบโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ารับชการ

Live สด การคัดกรองนักเรียนยากจนผ่าน.....อ่านต่อ

 

"นักเรียนรับทุนการศึกษา"

ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน.....อ่านต่อ

 

"รับการประเมิน6ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา"

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ท่านรองฯเรือง จันทพันธ์ ท่านผอ.สมศักดิ์ ศรีสุข

และท่านศน.นงนุช สมมิตร ได้เข้าประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ....อ่านต่อ

 

"สารวัตรหนุ่มมอบเพลงและความรู้ให้น้อง"

วันที่ 13 มีนาคม 2560 พ.ต.ท.ทศพร สอนบุตร สารวัตรจราจร

สภ.เมืองสระแก้วได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการแข่งรถในที่สาธารณะ

พรบ.คอมพิวเตอร์ ....อ่านต่อ

 

"ร่วมแห่กองผ้าป่าวัดน้ำซับ"

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายวันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านน้ำซับเจริญ ได้นำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมขบวนแห่กอง

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำไปทอด ณ วัดน้ำซับ.....อ่านต่อ

 

"การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ"

23-25กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ได้ร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือ

ชั่วคราวโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์......อ่านต่อ

 

"ปิดฉากกีฬานักเรียนตำบลสระขวัญ"

ปิดฉากลงแล้วสำหรับกีฬานักเรียนตำบลสระขวัญที่จัดขึ้นระหว่างวันที่

14-17กุมภาพันธ์ 2560 ในชื่อ"หินโคนเกม 60" ณ สนามกีฬาโรงเรียน

บ้านทุ่งหินโคน ผลปรากฎว่า....อ่านต่อ

 

"การแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลสระขวัญ"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

นักเรียนตำบลสระขวัญ “หินโคนเกม 60” ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน....อ่านต่อ

 

"เข้าค่ายปฎิบัติธรรม ป.๖"

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน

ปีการศึกษา 2559 .....อ่านต่อ

 

"อพวช. สัญจร"

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญนำโดย

ครูเรืองอุไร เสือดี ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ ไปร่วมงาน

อพวช.สัญจจร ณ โรงเรียนสระแก้ว ....อ่านต่อ

 

"ศน.นิธิวดี ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านน้ำซับเจริญ"

ท่านศึกษานิเทศก์นิธิวดี ป่าหวาย ศึกษานิเทศก์ สพป. สระแก้ว เขต 1

ได้มานิเทศติดตามการจัดการศึกษา และการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ...อ่านต่อ

 

"วันครู ๖๐"

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล และคณะครู

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วมงานวันครู ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑

.....อ่านต่อ

 

"วันเด็ก ๖๐"

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านนน้ำซับเจริญ ได้จัดกิจกรรม

วันเด็กขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก และร่วมสนุก....อ่านต่อ

 

"ออกกำลังกายวันพุธ"

วันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๕๙ ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้นำ

คณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี......อ่านต่อ

 

"มอบเกียรติบัตร"

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านน้ำซับเจริญได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ ๖๖ ทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ให้กับครูและนักเรียน .... อ่านต่อ

 

"แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับภาค"

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ร่วมการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ....อ่านต่อ

 

"ประชุมสวัสดิการออมทรัพย์ครูเครือข่ายสระขวัญ"

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วม

ประชุมสามัญสวัสดิการออมทรัพย์ครูเครือข่ายสระขวัญ

ณ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ.....อ่านต่อ

 

"ถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชการที่ 9"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญร่วมกับคณะลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ในเขตพื้นที่ จำนวน ๓,๙๐๐ กว่าคน รวมพลังจัดพิธีถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .....อ่านต่อ

 

"ถวายราชสดุดี รัชการที่ 6"

กองลูกเสือโรงเรีนบ้านน้ำซับเจริญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๖ ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ....อ่านต่อ

 

"รวมพลังแห่งความภักดี"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 22 พ.ย.59 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ...อ่านต่อ

 

"รับทุนการศึกษา"

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญนำโดยท่าน

ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้พานักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษา

จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว.....อ่านต่อ

 

"ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙"

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ได้จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อปรึกษาหารือ

สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน.....อ่านต่อ

 

"ไว้อาลัย"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ขึ้นป้ายถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และจับผ้าตกแต่งบริเวณหน้าโรงเรียน....อ่านต่อ

 

"จัดทำโว์ไว้ทุกถวายความอาลัย"

คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดทำโบว์ไว้ทุกข์ถวาย

ความอาลัย 999 ชิ้นและได้แจกให้กับประชาชนในงานกฐินวัดน้ำซับ

วันที่ 30 ต.ค. 59.....อ่านต่อ

 

"รับการติดตามผลการดำเนินงานลูกเสือ"

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพสาล ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงาน

การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ....อ่าต่อ

 

"รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญให้การต้อนรับคณะกรรมการ

ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน....อ่านต่อ

 

" อบรมการให้ความรู้และการป้องกันโรค"

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วม ฝึกอบรมให้ความรู้และการป้องกัน

โรค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ...อ่านต่อ

 

"การสร้างพลังสังคม และพลังเอาชนะยาเสพติด"

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

จำนวน ๕๐ คนได้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการสร้างพลังสังคม

และพลังเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙....อ่านต่อ

 

"เอาบุญมาฝาก"

วันที่ 9/9/59 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้พานักเรียนไปทำบุญเนื่อง

ในวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ณ วัดน้ำซับ โดยวันนี้มีคณะครูและ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไปทำบุญ.....อ่านต่อ

 

"ประชุมผู้ปกครองมัธยม"

 

"ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน"

วันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับได้จัดค่ ายเยาวชน

คนดีของแผ่นดิน โครงการเสรริมสร้างคุณธรรมจ ริยธรรม

และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต ....อ่านต่อ

 

"ลูกเสือ..กับงานบุญ"

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ ้านน้ำซับเจริญ

ได้ร่วมกับชาวบ้าน ทำบุญเนื่องในวันพระแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๙

ณ วัดน้ำซับ ......อ่านต่อ

 

"ทำบุญจ้า"

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ ้านน้ำซับเจริญ

ได้ร่วมกับชาวบ้าน ทำบุญเนื่องในวันพระแรม ๘ ค่ำเดือน ๙ ...อ่านต่อ

 

"น้ำซับทัวร์"

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดยท่าน

ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา.....อ่านต่อ

 

"ทำบุญวันพระใหญ่"

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ได้ไปทำบุญในวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ณ วัดน้ำซับ....อ่านต่อ

 

"ประเมินคศ.๒ ครูสุภาพร ไผโพธิ์"

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล พร้อมด้วย

คณะกรรมการการประเมินวิทยฐานะชำนาญการประกอบไปด้วย

ท่านผอ.ชาญชัย ยืนยงครูเรืองอุไร เสือดี ครูคศ.๓ ....อ่านต่อ

 

"สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา"

 

"วันแม่แห่งชาติ"

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประจำปี ๒๕๕๙ .....อ่านต่อ่

 

"ร่วมงานบูรพาสิกขาอาเซี่ยน"

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านน้ำ ซับเจริญได้นำนักเรียนและคณ ะครูเข้าร่วมงาน

"บูรพาสิกขาอาเซี่ยน" ASEAN ....อ่านต่อ

 

"กิจกรรมโรงเรียนสุจริต"

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา....อ่านต่อ

 

"รณรงค์ออกเสียงประชามติ"

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดยท่าน

ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้นำคณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์การ

ออกเสียงประชามติ.....อ่าต่อ

 

"ทำบุญวันพระ"

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ได้ไปทำบุญในวันพระแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๘ ณ วัดน้ำซับ...อ่านต่อ

 

"ประชุมประจำเดือน"

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ประชุมคณะครูประจำเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๙ .....อ่านต่อ

 

"คุณหมอมาฉีดวัคซีน"

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะคุณหมอจาก รพ.สต.บ้านน้ำซับ

ได้เข้ามาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ...อ่านต่อ

 

"อบรมการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว"

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ครูสุพิน ชุมพา และครูถนอมจิตร พอใจ

ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมอบรมโครงการ

เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว...อ่านต่อครับ 

 

"ทำบุญวันพระ"

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียน

บ้านน้ำซับเจริญได้ร่วมทำบุญเนื่องในวันพระ ณ วัดน้ำซับ......อ่านต่อ

 

"ตรวจสิ่งก่อสร้าง"

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ ปรคนธรรพ์ ต่ำแหน่งนักวิเคราะห์

นโยบายและแผนชำนาญการด้เข้ามาทำการตรวจสภาพอาคารและสิ่งก่อสร้าง

ที่มีการก่อสร้างมานานมากกว่า 25 ปี ......อ่านต่อ

 

"ตรวจสุขภาพฟัน"

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คุณหมอจาก รพ.สต.บ้านน้ำซับได้เข้ามา

ตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน....อ่านต่อ

 

"แห่เทียนเข้าพรรษา"

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้นำคณะครู

และนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา.....อ่านต่อ

 

"ฝึกอาชีพ"

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากศูนย์สิลปาชีพ

บางไทร....อ่านต่อ

 

"ประเมินโรงเรียนสุจริต"

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ต้อนรับคณะกรรมการ

ประเมินโรงเรียนสุจริต จากสพป.สระแก้วเขต ๑ นำโดย

ท่าน ศน.ประไพ ฉายอรุณ...อ่านต่อ

 

"พิธีปิดค่ายปฎิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นฯ"

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พระครูธำรงปริยัติธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว

นางบุญช่วย ช่างนับ นายกอบบต.สระขวัญ และ นายวัญชัย ธนังไพศาล...อ่านต่อ

 

"เปิดโครงการปฎิบัติธรรม"

วันที่ ๒๙มิถุนายน๒๕๕๙ ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ได้โครงการปฎิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น

เฉลิมพระเกียรติ.....คลิ๊กเพื่อ่านต่อ

  บันทึกการแสดงสดลูกเสือต้านยาเสพติด
 

"ดูงานโรงเรียนสุจริต"

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้นำคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญขอขอบคุณ ผอ.มณี มั่งคั่ง และคณะครูเป็นอย่างสูง.....คลิ๊กอ่านต่อ

 

"ลูกเสือต้านยาเสพติด"

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรม

ลูกเสือต้านยาเสพติดขี้นโดยช่วงเช้ามีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ช่วงบ่ายมีการแสดงดนตรี......คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

 

บูรณาการพลังงาน

18-19 มิถุนายน 2559 ครูเรืองอุไร เสือดี ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง

"การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการเรื่องพลังงาน

ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่..คลิ๊กอ่านต่อ

 

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

18 มิถุนายน 2559 ครูไพฑูรย์ ขุนวิชิต ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว

เขต1 ณ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว.....คลิ๊กอ่านต่อ

 

เวทีไทย เวทีเธอ

18 มิถุนายน 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วม

แข่งขันกิจกรรมเวทีไย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว...คลิ๊กอ่านต่อ

 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วได้มาบริการตัดผมให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญฟรี โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญขอขอบพระคุณมา

ณ โอกาสนี้......คลิ๊กอ่านต่อครับ

 

"หนูปลอดภัย"

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่จากป.ป.ส.สระแก้วผนึกกำลังกับเจ้า

หน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสระแก้วเข้าตรวจปัสสาวะนักเรียน...คลิ๊กอ่านต่อ

 

"เปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลสระขวัญ"

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญร่วมงานเปิด

"ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลสระขวัญ"

ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ .....คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

 

"เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียน...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ....

 

"พิธีไหว้คร"

วันทีี่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรม

วันไหว้ครูโดยมีท่าน ผอ.วันชัย ธนังไพศาล เป็นประธาน

...คลิีกเพื่ออ่านต่อ....

 

"บุญบั้งไฟ"

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่นผอ.วันชัย ธนังไพศาล และคณะครู

นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ไปร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ของตำบลสระขวัญ ณ วัดทุ่งหินโคน....คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

 

"ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเช้ม"

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล และคณะกรรมการ

ได้ประเมินครูผู้ช่วย นายสุพิน ชุมพา ครูดนตรีโรงเรียนบ้าน้ำซับเจริญ

.....คลิ๊กอ่านต่อ

 

"งานชุมนุมลุกเสือเฉลิมพระเกียรติ"

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วม

งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ......คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

 

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ผู้บริหาร ครู บุคลากรการศึกษา และนักเรียน จำนวน 375 คน ทำกิจกรรมวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” เต้นแอโรบิกหน้าเสาธง อย่างเข้มแข็ง ดูแล้วน่ามีแฮง ๆๆๆๆ เด้อครับ และช่วงเวลาลดเวลาเรียน จะมีแข่งกีขฬา และกีฬาพื้นบ้าน ด้วยนะครับ

คลิ๊กชมวิดีโอได้ที่นี่ครับ

 

"รับกาติดตามและตรวจสอบงบเรียนฟรี ๑๕ ปี"

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดยท่านผอ. วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ และครูเรืองอุไร เสือดี ให้การชี้แจงตอบข้อสงสัย.....คลิ๊กอ่านต่อ

 

"ต้อนรับครูธุรการ"

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญให้การต้อนรับและมอบหมายงานให้กับ นางสาวปิยธิดา ทองบัวร่วง..คลิ๊กอ่านต่อ

 

"ที่ระลึกจากครูพูลศักดิ์"

ครูพูลศักดิ์ สุภีคำ ได้จัดทำตราสัญญลักษณ์โรงเรียน

บ้านน้ำซับเจริญโดยประดับไว้หน้าเสาธง

ซึ่งผอ.วันชัย ธนังไพศาลได้รับมอบก่อนที่ครูพูลศักดิ์ สุภีคำ

จะย้ายไปปฏิบัติราชการที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

"ประชุมผู้ปกครอง1/2559"

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

 

"นายกพบเพื่อนครู"

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ทานผอ.วันชัย ธนังไพศาล และ

คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำวับเจริญได้เข้าร่วมประชุมรายการ

นายกพบพื่อนครู.....คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

 

"รับส่งครูย้าย"

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล

ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งครูย้าย.....คลิีกอ่านต่อ

     
      กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
       กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๗ คลิกที่นี่
       กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
 

 

นายวันชัย ธนังไพศาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

 

แผนผังโรงเรียน
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.Get Adobe Flash player
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙
คอนเสิร์ตโรงเรียนสุจริต
น้ำซับวัยใส ใส่ใจลงประชามติ
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ1
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ2
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2559
ไหว้ครู 2559
บุญบั้งไฟ 2559
เข้าค่ายธรรมะ
มินิคอนเสิร์ต
ติดตามเราได้ทาง Youtube Channel