ช่วงนี้โรงเรียนของเราอยู่ในช่วงปรับ
ปรุง ทั้งเรื่องระเบียบ วินัย อาคารสถานที่
เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของเขตฯ และ
ปูพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซี่ยนแต่เชื่อ
เถอะว่าถ้าทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยแล้ว
ผลที่ตามมาคือตัวนักเรียนจะมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น....จากใจ ท่านผู้อำนวยการ..


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
   ภาษาไทย
  
คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   ภาษาอังกฤษ
   คอมพิวเตอร์
   สังคมศึกษาฯ
   ศิลปะ
   สุขศึกษา

   
            
   เดลินิวส์
   กรุงเทพธุรกิจ
   กระแสหุ้น
   ข่าวสด
   คม ชัด ลึก
   ฐานเศรษฐกิจ
   ไทยรัฐ
   บ้านเมือง
   ผู้จัดการ
   มติชน  

 

     
 

"รับเกียรติบัตรยุวบัณฑิต"

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านน้ำซับเจริญได้เป็นประธานในงานพิธีมอบเกียรติบัตร "ยุวบัณฑิต"

ของโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ....อ่านต่อ

 

"ค่ายปฎิบัติธรรมสู่เยาวชน"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เข้าร่วมโครงการปฎิบัติธรรมสู่เยาวชนประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 ณ วัดคลองคันฉอ....อ่านต่อ

 

"เข้าค่ายลูกเสือสามัญป.6"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเข้าค่ายพักแรม

ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ค่ายไพรีระย่อเดช

ซึ่งเครือข่ายสระขวัญได้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...อ่านต่อ

 

"กีฬามัธยม ปางสีดาเกม"

โรงเรียนขยายโอกาสฯในอ.เมืองสระแก้วได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นภายชื่อ "ปางสีดาเกม" ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561

ณ โรงเรียนบ้านหนองเตียน ....อ่านต่อ

 

"กีฬานักเรียนสระขวัญเกม"

เครือข่ายสระขวัญได้จัดกีฬานักเรียนตำบลสระขวัญ หรือ "สระขวัญเกม"

ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมยานประยุต ระหว่างวันที่

19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ....อ่านต่อ

 

"เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายแบบไม่พักแรมของลูกเสือและ

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีกิจกรรม บุกเบิกผจญภัย การดำรงชีพแบบ

ชาวค่าย การทำกิจกรรมรอบกองไฟ....อ่านต่อ

 

"กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 "

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้จัดกีฬาภายในสถานศึกษา "น้ำซับเกม"

ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความสามัคคี

และห่างไกลยาเสพติด.....อ่านต่อ

 

"วันครู 61"

คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญและผู้บริหารร่วมงานวันครู

ประจำปี 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

...อ่านต่อ

 

"วันเด็กแห่งชาติ 61 "

12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดยการนำของท่าน

ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้เด็กๆ

ได้สนุกสนาน .....อ่านต่อ

 

"ประชุมรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา"

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี 2560

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา.....อ่านต่อ

 

"ประชุมรับนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา"

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญเข้าร่วม

ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่

Thailand 4.0 ...อ่านต่อ

 

"ประชุมผู้บริหารเครือข่ายสระขวัญ"

คณะกรรมการเครือข่ายสระขวัญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพสระขวัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา...อ่านต่อ

 

"ทัศนศึกษา"

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรม

ทัศนศึกษาสืบสานศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ

 

"พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ร. 6"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วมการประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวาย

ราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 25 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงเรียนสระแก้ว ซึ่งจัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ....อ่านต่อ

 

"ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อให้

นักเรียนได้มีน้ำสะอาดดื่ม.....อ่านต่อ

 

"ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560"

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดย

ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยว

กับนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียน ....อ่านต่อ

 

"งานเกษียณครูมนสิณีย์ พิมพ์แพทย์ และทำบุญอาคารเรียน"

วันที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรม

แสดงมุทิตาจิตให้กับครูมนสิณีย์ พิมพ์แพทย์(ครูแจ๋ว) และทำบุญ

อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ ....อ่านต่อ

 

"มหกรรมวิชาการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาไทย4.0"

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ร่วมจัด

นิทรรศการ นำเสนอผลงาน Best Practice

4 ด้านจากการทำกระบวนการ PLC...อ่านต่อ

 

"ค่ายปฎิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น"

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วปฎิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น

เฉลิมพระเกียรติในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ....อ่านต่อ

 

"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นโดยมี

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระพร และ

กิจกรรมกราบแม่....อ่านต่อ

 

"ถวายพระพรรัชการที่ 10 "

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ...อ่านต่อ

 

"หล่อเทียนพรรษา"

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ร่วมกับชุมชน และวัดน้ำซับ ประกอบประเพณี หล่อเทียนพรรษา

ณ วัดน้ำซับ....อ่านต่อ

 

"แห่เทียนพรรษา"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ได้จัดขบวนนำเทียนพรรษาไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดน้ำซับ...อ่านต่อ

 

"รับฟังนโยบายการศึกษา"

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วมประชุม

รับนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สระขวัญ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน....อ่านต่อ

 

"วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด"

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรม

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด .... อ่านต่อ

 

"ประเมินครูผู้ช่วย"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม จำนวน 2 ราย

คือ ครูไพฑูรย์ ขุนวิชิต และครูขวัญนภา คำมูลมาตย์ โดยมี

ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ...อ่านต่อ

 

"เลือกประธานนักเรียน"

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดการเลือกตั้งประธาน

นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีผู้สมัคร 4 คนๆ ที่ชนะการเลือกตั้งคือ

เด็กหญิงอริสา วงค์ษา.....อ่านต่อ

 

"ไหว้ครู ๖๐"

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมไหว้ครู

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครูและเป็นศิริมงคลในการศึกษา

เล่าเรียนในปีการศึกษา 2560....อ่านต่อ

 

"ร่วมงานบุญบั้งไฟตำบลสระขวัญ"

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายวันชัย ธนังไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านน้ำซับเจริญ คณะครูและนักเรียน ได้ไปร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ตำบลสระขวัญ ครั้งที่ 36

 

"ประชุมผู้ปกครอง1/2560"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านน้ำซับเจริญได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2559 ....อ่านต่อ

 

"ปัจฉิมนิเทศ"

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ผอ.วันชัย ธนังไพศาล คณะครูและผู้ปกครอง

ได้ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน ที่จบการศึกษา

ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ....อ่านต่อ

 

"เดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ประกอบอาหาร

และการแสดง ของลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่....อ่านต่อ

 

"ชม facebook Live"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดยการนำของท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล

ได้นำครูผู้รับผิดชอบโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ารับชการ

Live สด การคัดกรองนักเรียนยากจนผ่าน.....อ่านต่อ

 

"นักเรียนรับทุนการศึกษา"

ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน.....อ่านต่อ

 

"รับการประเมิน6ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา"

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ท่านรองฯเรือง จันทพันธ์ ท่านผอ.สมศักดิ์ ศรีสุข

และท่านศน.นงนุช สมมิตร ได้เข้าประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ....อ่านต่อ

 

"สารวัตรหนุ่มมอบเพลงและความรู้ให้น้อง"

วันที่ 13 มีนาคม 2560 พ.ต.ท.ทศพร สอนบุตร สารวัตรจราจร

สภ.เมืองสระแก้วได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการแข่งรถในที่สาธารณะ

พรบ.คอมพิวเตอร์ ....อ่านต่อ

 

"ร่วมแห่กองผ้าป่าวัดน้ำซับ"

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายวันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านน้ำซับเจริญ ได้นำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมขบวนแห่กอง

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำไปทอด ณ วัดน้ำซับ.....อ่านต่อ

 

"การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ"

23-25กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ได้ร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือ

ชั่วคราวโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์......อ่านต่อ

 

"ปิดฉากกีฬานักเรียนตำบลสระขวัญ"

ปิดฉากลงแล้วสำหรับกีฬานักเรียนตำบลสระขวัญที่จัดขึ้นระหว่างวันที่

14-17กุมภาพันธ์ 2560 ในชื่อ"หินโคนเกม 60" ณ สนามกีฬาโรงเรียน

บ้านทุ่งหินโคน ผลปรากฎว่า....อ่านต่อ

 

"การแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลสระขวัญ"

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

นักเรียนตำบลสระขวัญ “หินโคนเกม 60” ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน....อ่านต่อ

     
    กิจกรรมปีการศึกษา 2559
      กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
       กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๗ คลิกที่นี่
       กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
 

 

นายวันชัย ธนังไพศาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

 

แผนผังโรงเรียน
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.Get Adobe Flash player
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙
คอนเสิร์ตโรงเรียนสุจริต
น้ำซับวัยใส ใส่ใจลงประชามติ
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ1
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ2
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2559
ไหว้ครู 2559
บุญบั้งไฟ 2559
เข้าค่ายธรรมะ
มินิคอนเสิร์ต
ติดตามเราได้ทาง Youtube Channel